២- ចំណាក​ស្រុក​ដោយ​ស្រប​ច្បាប់​ និង​ដោយ​សុវត្ថិភាព

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808