១- ផល​អាក្រក់​ពី​ការ​ប្រើ​ថ្នាំ​ញៀន និង​គ្រឿង​ស្រវឹង

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808