ជំពូក ៤- ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​រៀនមេរៀននៅក្នុង​ជំពូក​នេះ?​

សំរាប់ជនចំណាកស្រុកក្មេងៗ ជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ ហើយពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកទីស្នាក់អាស្រ័យដើម្យីរស់នៅ នឹងពួកគេរកបាននៅ​ម្តុំៗទីក្រុង។ អ្នកចំណាក់ស្រុកដែលមកដល់ភ្នំពេញ ត្រូវយល់ដឹងពីរបៀបធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីថែរក្សាខ្ឡួនគេឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីក្រុង។

តើ​អ្នក​នឹង​រៀន​ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ​នៅក្នុងជំពូកនេះ?​

  • មេរៀនទី១- ការ​ស្វែង​រក​ទីកន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ ៖ របៀប​ស្វែង​រក​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ និង​ការ​ទៅ​ដល់​ទីកន្លែង​ថ្មីដោយ​សុវត្ថិភាព
  • មេរៀនទី២- ការ​ប្រើ​ប្រាស់​មធ្យោបាយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ក្នុង​ស្រុក​ និង​រៀន​ពី​សុវត្ថិភាព​ចរាចរ ៖ បញ្ហា​ធ្វើ​ដំណើរ​ និង​ការ​ការពារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ
  • មេរៀនទី ៣​​- ស្វែងយល់​ពី​ទីតាំង​ខ្លះៗ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ៖ ស្គាល់​ទីតាំង​សំខាន់​ និង​ផែនទី​ដើម្បី​ជូយ​អ្នក​ឲ្យ​ទៅ​ដល់​កន្លែង​គោលដៅ​ដោយ​សុវត្ថិភាព​

ចុច​ទីនេះ​​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​មេរៀន​​ទី១​ >>

girl walking by herself in a park in Pnohm Phenh

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808