៣- ​គន្លឹះ​​ដើម្បី​​គេច​ផុត​ពី​​ការ​ឆបោក

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808