២- សញ្ញា​សម្គាល់​នៃ​ការ​ញៀន​ថ្នាំ ​ឬ​គ្រឿង​ស្រវឹង

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808