ជំពូក ៦- បណ្តាញ​សុវត្ថិភាព​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ត្រូវ​រៀនមេរៀននៅក្នុង​ជំពូក​នេះ?​

វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនចំណាកស្រុកវ័យក្មេង ដែលមានក្រុមមនុស្ស និង អង្គការជាបណ្តាញសុវត្ថិភាពសម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចទាក់ទងក្នុងពេលមុនពេល និងក្រោយពេលធ្វើចំណាកស្រុកប្រសិនបើពួកគេមានសំណួរ, ការបារម្ភ, ឬបញ្ហាផ្សេងៗ។ វាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនចំណាកស្រុកត្រូវស្គាល់ថាពួកគេនោះជានរណាខ្លះ និងមានអង្គការណាខ្លះ ហើយពួកគេទាំងនោះអាចទាក់ទងបានយ៉ាងដូចម្តេច។

តើ​អ្នក​នឹង​រៀន​ខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ​នៅក្នុងជំពូកនេះ?​

  • ​មេរៀនទី ១- មនុស្សដែលអាចជួយដល់អ្នក ៖ មនុស្សដែលអាចជួយអ្នកបានគឺជាបណ្តាញសុវត្ថិភាព, តើមនុស្សទាំងនេះអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងណានៅពេលមុនពេល ក្នុងអំឡុងពេល និងក្រោយពេលធ្វើចំណាក់ស្រុក
  • មេរៀនទី ២- អង្គការដែលអាចជួយដល់អ្នក ៖ តើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច និងមានសេវាអ្វីដែលពួកគេផ្តល់ឲ្យ
  • មេរៀនទី ៣- អាជ្ញាធរដែលអាចជួយដល់អ្នក ៖ អាជ្ញាធរដែលអាចជួយ, និងថាតើពួកគេអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្តេច។

ចុច​ទីនេះ​​ដើម្បី​​ចាប់​ផ្តើម​​មេរៀន​​ទី១​ >>

Young boy sits and talks with his family and community members.

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808