បញ្ជីរាយឈ្មោះទំព័រ

ទំព័រដើម
អំពីយើងខ្ញុំ
ធនធាន
សំណួរចម្លើយ
របៀប​ប្រើប្រាស់​វេបសាយ​នេះ
តើអ្នកមានសំណួរដែរ ឬទេ
ទាក់ទងមកយើង
គោលការណ៍ឯកជន
បញ្ជីរាយឈ្មោះទំព័រ

ជំពូក ១- ចំណាកទៅកាន់កន្លែងថ្មី
ជំពូក ២- ក្រុមហ៊ុន​ជ្រើស​រើស​ពលករ
ជំពូក ៣- ប្រាក់ឈ្នួល, កិច្ចសន្យាការងារ និងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការ
ជំពូក ៤- ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ
ជំពូក ៥​- ការ​រក​ប្រាក់ចំណូល​ និង​ការ​សន្សំ​ប្រាក់
ជំពូក ៦- បណ្តាញ​សុវត្ថិភាព​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន
ជំពូក ៧- ការ​រក្សា​ទំនាក់​ទំនង​ល្អ
ជំពូក ៨- ការ​រស់​នៅ​ប្រកប​ដោយ សុខភាព
ជំពូក៩- អាហារ​ដើម្បី​សុខភាព​ល្អ
ជំពូក​១០- ការ​ញៀន​ថ្នាំ និង​គ្រឿង​ស្រវឹង

ជា​លេខ​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ស្តាប់​មេរៀន​អំពីចំណាក​ស្រុក និង​សុវត្ថិភាព:
095 21 77 44, 096 52 16 006
097 24 22 898, 097 24 22 808